Posts tagged TheNextCXO

Work-Life balance กับ เรื่องเล่าของ เจษฎา สุขทิศ Co-Founder, FINNOMENA

ถ้าผมถามคุณว่า ใครคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ ณ ขณะนี้ คุณจะตอบว่าอะไร ชวนอ่านเรื่องเล่าจาก เจษฎา สุขทิศ Co-Founder, FINNOMENA

Continue reading